Voorwaarden

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met onderstaand voorwaarden.

 

1) Algemeen

Het nieuwe seizoen start maandag 4 september 2017.
In de schoolvakanties van het basisonderwijs zijn er geen lessen.

–       De vakantiedata zijn opgenomen onderaan dit formulier.

–       Indien er door overmacht een les uitvalt verplicht Marcella Moves zich niet deze te vervangen. Lessen die méér dan twee keer uitvallen worden
financieel gecompenseerd.

–       Indien er een grote dansvoorstelling wordt georganiseerd, telt de voorstelling als één dansles uit de betreffende cursus.

–       Marcella Moves stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van persoonlijke eigendommen.

 

2) Cursusgelden

€ 72,00 Cursus Theater 12 lessen 5-12 jaar, lesduur 60 minuten

€ 72,00 Cursus Urban Streetdance 12 lessen 5-12 jaar, lesduur 45-60 minuten

€ 206,00 seizoen Dans/Theater 36 lessen 5-12 jaar, lesduur 45-60 minuten

€ 70,00 Zumba® volwassen 10 rittenkaart, lesduur 60 minuten

€ 30,00 Zumba® 5 ritten-actiekaart voor nieuwe leden

€ 7,50 Urban Streetdance losse les, lesduur 45-60 minuten

€ 8,50 Zumba® losse les, lesduur 60 minuten

€ 5,00 eenmalig inschrijfgeld

Proefles is één keer gratis

Gezinskorting: leden uit hetzelfde gezin ontvangen 5% korting op de goedkoopste cursus.

 

3) Inschrijving en betaling

1. Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Voor minderjarige cursisten geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun ouder(s) of verzorger(s).
2. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan een ander persoon.
3. Alleen voor de lessen Zumba Volwassen geldt dat Marcella Moves werkt met een 10 rittenkaart (hierna te noemen: cursus). Deze kaart is drie maanden geldig, schoolvakanties en feestdagen worden niet meegerekend. De kaart is niet overdraagbaar aan een ander persoon.
Restitutie van reeds aangeschafte kaarten is niet mogelijk.
4. Marcella Moves werkt met een doorlopende inschrijving, u blijft automatisch ingeschreven en cursisten plaatsen zich automatisch voor de volgende cursus. De opzegtermijn is 1 maand vóór de startdatum van de nieuwe cursus. Opzeggen kan per mail; info@marcellamoves.nl met daarin de naam van de cursist en afmelding. Vraag hierbij altijd om een bevestiging. Indien u niet tijdig opzegt, blijft u betalingsplicht, ook al maakt u geen gebruik van de faciliteiten van de dansschool. U zult dan per mail een factuur ontvangen voor de volgende periode.
5. Bij eventuele tariefsverhoging, worden de cursisten geruime tijd van te voren (2 maanden) hierover geïnformeerd per mail.
6. Als uw kind later instroomt, wordt het cursusgeld naar rato berekend vanaf het moment van inschrijving. De cursist mag hierbij gebruik maken van de gratis proefles. In de periode voorafgaand op een grote voorstelling is het niet mogelijk een proefles dans of theater te volgen. Marcella Moves geeft aan op welk moment de proefles dan gevolgd kan worden.
7. Betaling via Stichting Leergeld (en andere fondsen en stichtingen), is bij Marcella Moves mogelijk. Ouders/ verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld, indien zij voor hun kinderen bepaalde binnen of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen, zoals dans- & sportles. Vermeld op het inschrijfformulier het gezinsnummer van de stichting. U ontvangt vervolgens een factuur die u kunt indienen bij de stichting. Het eventuele resterende bedrag, dat door de organisatie niet vergoed wordt, zal via een factuur worden geïncasseerd.
8. Cursisten die niet aanwezig zijn tijdens een les, moeten dit vooraf tijdig melden. Afwezigheid van de cursist tijdens de lessen ontheft de cursist niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijk of gehele restitutie van lesgeld.
Uitzondering hierbij zijn de lessen Zumba Volwassen. Zij werken met een rittenkaart die drie maanden geldig is. Afmelden voor een les is desondanks gewenst.
9. Betaling voor een nieuwe cursus/seizoen dient voorafgaand aan de start van de lessen betaald te worden. U ontvangt hiervoor per mail een factuur die via iDeal betaald kan worden. Bij niet tijdige betaling wordt, na een betalingsherinnering, € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
10. Restitutie van reeds betaalde cursussen is niet mogelijk.
11. Indien de cursist in gebreke blijft wat betreft cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de dansschool verschuldigde bedragen te betalen (geheel of gedeeltelijk), is de dansschoolhouder bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit onverlet de verplichting van de cursist om het volledige cursusgeld te voldoen.

 

4) Huisregels
1. Tijdens de lessen staat de mobiele telefoon uit of op vliegtuigstand.
2. In de studio’s mag alleen water worden gedronken.
3. Buiten de studio’s mag er gegeten worden.
4. Haren worden tijdens de dans- en theaterles vast gedragen.
5. In verband met de veiligheid worden er geen sieraden gedragen tijdens de les. Kleine oorknopjes zijn wel toegestaan.
6. Tijdens de lessen van Marcella Moves wordt makkelijk zittende sport/danskleding gedragen. Een (lange of korte) broek en een shirt. Tijdens de lessen van Marcella Moves mogen geen buitenschoenen worden gedragen in de zaal of schoenen die zwarte strepen kunnen achterlaten op de vloer.
7. Cursisten zijn op tijd in de les.
8. Het is niet toegestaan om de lessen te storen, wachten kan in de kleedkamer of de openbare ruimte van Het Danslokaal/’t Hoogkoor.
9. Voor informatieve of administratieve vragen graag contact opnemen via de mail of een telefonische afspraak maken. Tussen en tijdens de lessen is hiervoor geen gelegenheid. Graag hiervoor uw begrip en medewerking.
10. Om te voorkomen dat de cursisten tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf, m.u.v. mensen die voor een proefles komen of bij open lessen en kijklessen.

5) Beeldopnamen voor PR-doeleinden
1. Het kan zijn dat er tijdens lessen, activiteiten e.d. foto’s of video-opnamen worden gemaakt.
Marcella Moves mag deze beeldopnamen gebruiken voor promotionele doeleinden.
Door het invullen en onderteken van het inschrijfformulier geeft  cursist/ ouder/ voogd hiervoor toestemming. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kan dat schriftelijk / per e-mail doorgegeven worden.
2. Het is niet toegestaan alle vormen van beeld- en filmmateriaal gemaakt gedurende activiteiten van Marcella Moves op internet (bijv. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram) te plaatsen of via internet (social media, apps) met anderen te delen zonder schriftelijke toestemming van Marcella Moves.
6) Wijzigingen
1. Wijzigingen in persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, bankgegevens etc.) dienen z.s.m. per mail doorgegeven te worden.
2. Indien er door overmacht een les uitvalt, zal er als eerste gezocht worden naar een vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn, vervalt de les.
Dit zal telefonisch of per mail doorgegeven worden. Marcella Moves verplicht zich niet deze les te vervangen. Lessen die méér dan twee keer uitvallen worden financieel gecompenseerd of op een later ander tijdstip ingehaald.
3. Marcella Moves mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn of situaties bij overmacht. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld.
Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
4. Marcella Moves is bevoegd bij bijzondere omstandigheden wijzigingen in de lestijden aan te brengen. Dit geldt ook voor cursussen die reeds gestart zijn.
5. Bij opkomst van 3 cursisten of minder heeft Marcella Moves het recht de cursus te laten annuleren.
7) Aansprakelijkheid
1. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. Marcella Moves is niet aansprakelijk voor letsel, blessures en/of schade van enigerlei aard opgelopen tijdens deelname, voor, tijdens en na de lessen, vrij dansen etc. of als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker zelf dan wel andere bezoekers van de dansschool. Het betreden van de dansschool en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de dansschool, geschiedt geheel op eigen risico van de cursist.
2. De dansschoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde eigendommen van cursisten of bezoekers.
3. Dansschool Marcella Moves is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dansschool Marcella Moves stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
4. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansschool-/locatiehouder hebben beschadigd, zijn verplicht deze schade volledige aan de dansschool-/locatiehouder te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.
8) Lesdata en vakanties 2018/2019

Zomervakantie 2018: 11 juli t/m 22 augustus 2018

Herfst 15-21 oktober 2018

Kerst 24 december 2018 – 6 januari 2019

Voorjaar 4-10 maart 2018

Goede Vrijdag 19 april 2018

Pasen 22 april 2019

Mei 22 april – 5 mei 2019

‘Hemelvaartweekend’ 31 mei 2019

Pinksteren 10 juni 2019

Laatste les Urban Streetdance Nijmegen 19 juni 2019

Laatste les Streetdance Lent 28 juni 2019

Laatste les Zumba Nijmegen 2 & 3 juli 2019

Laatste les Streetdance en Zumba Boxmeer 17 juni 2019

 

Afhankelijk van het animo voor de Zumba® kan er een zomerrooster worden ingesteld.